Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR
1.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"); adresi 5. maddede belirtilen ("Alıcı") ile [CELAL BAYAR MAH. 5220 SOK. NO 49 adresinde bulunan [NAZ 19 MODA VE DESEN TASARIM SAN. VE TIC LTD. STI. SIRKETI] ("SATICI/SAĞLAYICI") arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

TANIMLAR
2.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Bakan
:

Ticaret Bakanı’nı,

Bakanlık
:

Ticaret Bakanlığı’nı,

Kanun
:

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Yönetmelik
:

Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni,

Hizmet
:

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Satıcı
:

Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Alıcı
:

Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

İnternet Sitesi
:

SATICI’ya/SAĞLAYICI’ya ait [www.ladyfaith.art] adlı internet sitesini,

Sipariş Veren
:

Bir mal veya hizmeti SATICI’ya/SAĞLAYICI’ya ait [www.ladyfaith.art] adlı internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

Taraflar
:

SATICI/SAĞLAYICI ve ALICI’yı,

Sözleşme
:

SATICI/SAĞLAYICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,

Ürün veya Ürünler
:

Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü ürünleri, ifade eder.KONU
İşbu Sözleşme’nin konusu; []

ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
4.1. ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi'nin ilgili sayfaları kısımlarındaki tüm açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

a) SATICI'nın/SAĞLAYICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
b) Ürünler'in/Hizmetin İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
c)SATICI'nın/SAĞLAYICI’nın mensubu olduğu Meslek Odası ([.]) ve [Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret] meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: [05332407503],)
d)SATICI/SAĞLAYICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI'ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SATICI'ya/SAĞLAYICI’ya verdiği izinler, ALICI'nın kanuni hakları, SATICI'nın/SAĞLAYICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
e)Ürünler/Hizmetler için SATICI/SAĞLAYICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
f)Sözleşme konusu Ürünler/Hizmet-Hizmetler için SATICI/SAĞLAYICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in/Hizmet’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI'nın SATICI'ya/SAĞLAYICI’ya ödeyeceği toplam bedel),
g)Ürünler'in ALICI'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
h)Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların sorumlulukları,
i) ALICI'nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,
j)ALICI'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI'nın cayma hakkını kaybedeceği,
k)Cayma hakkı olan Ürünler'de/Hizmet’de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya/SAĞLAYICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI'nın/SAĞLAYICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI'ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,
m)ALICI’nın İnternet Sitesi’nde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,
n)Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI'ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI'nın/SAĞLAYICI’nın da [.] yıl/ay ile nezdinde saklayabileceği.
o)Uyuşmazlık hallerinde ALICI'nın SATICI'ya/SAĞLAYICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.


SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı

: NAZ 19 MODA VE DESEN TASARIM SAN. VE TIC. LTD. STI

Adresi

: Cevdet Paşa Cad. Küçük Bebek, No:44, 34342 Istanbul

Mersis
: --

Telefon

:05332407503

Fax
:

E-posta adresi

: info@ladyfaith.art

ALICI BİLGİLERİ
Teslim Edilecek Kişi
:

Teslimat Adresi
:

Telefon
:

Faks
:

E-posta/Kullanıcı Adı
:

SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Adı/Soyadı/Unvanı
:

Adres
:

Telefon
:

Faks
:

E-posta/Kullanıcı Adı
:

FATURA BİLGİLERİ
Adı/Soyadı/Unvanı
:

Adres
:

Telefon
:

Faks
:

E-posta/Kullanıcı Adı
:

Fatura Teslimi: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

9. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER – HİZMET/HİZMETLER BİLGİLERİ
9.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya/Sağlayıcı’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

9.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir

9.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması / Hizmet Açıklaması

Adet/Paket Adeti

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

Toplam

Teslimat Adresi
:

Teslim Edilecek Kişi
:

Fatura Adresi
:
Sipariş Tarihi
:
Teslim Şekli
:

9.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir.

GENEL ŞARTLAR
10.1. ALICI, İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu Ürün’ün/Hizmet’in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI/SAĞLAYICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme'yi feshedebilir. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir.

10.3. SATICI/SAĞLAYICI, Sözleşme konusu ürünü/hizmeti eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, ürünün teslimi ve hizmetin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı/Hizmet’in ifası için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/Hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya/SAĞLAYICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın/SAĞLAYICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.5. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün/hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya/SAĞLAYICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü [5] gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. SATICI/SAĞLAYICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez/hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini/hizmetin ikamesi ile ifa edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan/SAĞLAYICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı [7] gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı/hizmet bedeli, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra [7] gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI/SAĞLAYICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin [1] ile [3] haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.7. ALICI, Sözleşme konusu malı teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

10.8. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI/SAĞLAYICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

10.9. ALICI, SATICI’ya/SAĞLAYICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın/SAĞLAYICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın/SAĞLAYICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

10.10. ALICI, SATICI’ya/SAĞLAYICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

10.11. ALICI, SATICI’ya/SAĞLAYICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

10.12. SATICI’ya/SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın/SAĞLAYICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

10.13. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı/SAĞLAYICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın/SAĞLAYICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR
11.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

* sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI/SAĞLAYICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI/SAĞLAYICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI/SAĞLAYICI, SATICI/SAĞLAYICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. ALICI, bu bağlamda kişisel verilerinin işlenebileceğini kabul eder ve işbu hususu rızasının bulunduğunu beyan eder.

11.2. ALICI’lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için [NAZ 19 MODA VE DESEN TASARIM SAN. VE TIC. LTD.STI] tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir. Şayet ALICI ticari elektronik ileti almak istemiyorsa, ilgili talebi mail yolu ile SATICI/SAĞLAYI’ya iletmelidir.

11.3. ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI/SAĞLAYICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

11.4. ALICI SATICI'ya/SAĞLAYICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya/SAĞLAYICI’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

11.5. İnternet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda, SATICI'nın/SAĞLAYICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları [NAZ 19 MODA VE DESEN TASARIM SAN. VE TIC. LTD. STI.] aittir.

11.6. İnternet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI/SAĞLAYICI sorumlu olmayacaktır.

CAYMA HAKKI
12.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren baslar. ALICI cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde SATICI’ya/SAĞLAYICI’ya yöneltmiş olması gerekmektedir. ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde SATICI/SAĞLAYICI tarafından bilgilendirilir ve ALICI bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya/SAĞLAYICI’ya aittir.

12.2. Cayma hakkının kullanılması için Ürün’ün/Hizmet’in 13.madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

12.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren ALICI’nın da bahse konu ürünü 10 günlük süre içerisinde malı iade etmesi gerekmektedir.
ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın/SAĞLAYICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI/SAĞLAYICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
13.1. 27.11.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin "cayma hakkının istisnaları" başlıklı 15. maddesi gereğince ve taraflar arasında elektronik ortamda onaylanan mesafeli satış sözleşmesinin 6 maddesi çerçevesinde kullanılmamış ve satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler).
Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda.
Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallarda.
Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların tesliminde.
Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde.
Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinde.
Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda.
Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesinde.
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen ürünlerde.
Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde.


TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
14.1. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın/SAĞLAYICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

SORUMLULUK
15.1. Kullanıcı Hesabınız kapsamında gerçekleştirilecek satış işlemlerinden (bu kapsamda verilecek her türlü beyan, taahhüt ve vaat de dâhil olmak üzere) ve söz konusu işlemlerden doğabilecek her türlü zarar, ziyan veya giderler ile ilgili sorumluluğun sadece ve tümüyle size ait olacağını unutmayınız.

DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME
16.1. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI/SAĞLAYICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözleşme'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SATICI’nın/SAĞLAYICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerini aşan bedellerin uyuşmazlık konusu olduğu durumlarda ALICI ve SATICI/SAĞLAYICI Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

YÜRÜRLÜK
Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI/SAĞLAYICI, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.